Regulaminy konkursów

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI
pt. „Zakład…ka, że przeczytam” 

1. ORGANIZATOR
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu.
2. CELE KONKURSU
• Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
• Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
• Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
• Kształtowanie poczucia estetyki.
• Doskonalenie sprawności manualnych.
• Rozbudzenie świadomości poszanowania książek.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
• Konkurs jest adresowany do uczniów klas II-III i IV-VII szkół podstawowych
• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednostronnej lub dwustronnej zakładki do książki.
• Zakładka może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, wydzieranka, malarstwo, kolaż, wyszywanka, techniki mieszane itp.).
• Zakładka musi być wykonana techniką, która nie zniszczy książek ani ich nie pobrudzi.
• Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę
• Kształt pracy dowolny.
• Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę. • Do każdej pracy powinna być dołączona karta z imieniem i nazwiskiem autora projektu, nazwą szkoły, nazwiskiem opiekuna (zał. 1) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2)
• Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 18 maja 2018r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu os. Piastowskie 27 61-149 Poznań z dopiskiem Prace konkursowe - najładniejsza zakładka do książki „Zakład…ka, że przeczytam”
• Prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora.
• Odpowiedzi na ewentualne pytania udziela nauczyciel bibliotekarz Elwira Kucharczyk (kucharczykelwira0@gmail.com) lub nauczyciel polonista Anna Sztulpa (anna.sztulpa@poczta.onet.pl)
4. ZASADY OCENY I PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 
• Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora.
• Komisja ocenia prace uczniów według następujących kryteriów:
a) różnorodność wykorzystanych materiałów
b) staranność i oryginalność
c) pomysłowość
 d) funkcjonalność
e) ogólne wrażenia estetyczne.
• Komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców w kategoriach II-III i IV-VII.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: http://www.sp3poznan.pl/
• Dla laureatów konkursu organizator przygotował dyplomy i nagrody.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
• O terminie i miejscu rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty e - mail.
Planowany termin rozdania nagród – 22 maja 2018 w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. 
• Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.
• Nadesłane prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w szkolnej bibliotece.
• Decyzja jury jest ostateczna.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Imię, nazwisko uczestnika ……………………………………………
Klasa, do której chodzi uczestnik …………………………………….
Nazwa szkoły ………………………………………………………....
Imię i nazwisko opiekuna……………………………………………….

 ZAŁĄCZNIK NR 2

……………………………………… (imię i nazwisko dziecka)
………………………………………(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) ………………………………………(szkoła)
………………………………………(adres zamieszkania)
……………………………………….(wiek dziecka)
………………………………………(numer telefonu opiekuna) ………………………………………… (klasa)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie czytelniczym „Zakład … ka, że czytam” oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z wyłonieniem zwycięzcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) …………………………………………… (podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz